درباره شفافیت

شفافیت سریع ترین، کم هزینه ترین،ساده ترین، مبنایی ترین و قابل اعتماد ترین سازوکار برای مبارزه با فساد(هم در پیشگیری و هم کشف جرم)،افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگویی، ارتقاء شایسه سالاری، مشارکت فعال و موثر مردمی،کاهش هزینه و زمان در پیشگیری و مبارزه با فساد،و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی است. با ایجاد شفافیت می توان عدالت را مستقر کرد و از ایجاد تبعیض های ناروا در نظام جلوگیری کرد. به همین جهت، سازمان فناوری اطلاعات با همکاری سازمان غیردولتی شفافیت برای ایرن اقدام به تاسیس کمیته شفافیت نموده است. پورتال شفافیت، اولین اقدام این سازمان در راستای توسعه شفافیت است. این پورتال به صورت مستمر از نظر مختوا و بستر به روز خواهد شد.

بودجه